ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS/ PRIVATUMO POLITIKA

I. Bendrosios nuostatos

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.beautydrugs.lt svetainės (toliau – BEAUTYDRUGS svetainė) lankytojų asmens duomenys.

Europos Sąjungoje, o kartu ir Lietuvoje, asmens duomenų apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl siekiame, kad BEAUTYDRUGS svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie jų asmens duomenys yra renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami. Kartu užtikriname, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

BEAUTYDRUGS svetainėje asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais (t.y. siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus duomenų subjektui bei duomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu), t.y. duomenų subjektas, registruodamasis BEAUTYDRUGS svetainėje ir pažymėdamas atitinkamą laukelį, sutinka laikytis BEAUTYDRUGS svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, BEAUTYDRUGS pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki duomenų subjektas atšauks savo sutikimą, apie tai informuodamas BEAUTYDRUGS svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@beautydrugs.lt.

Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame, yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte BEAUTYDRUGS svetainėje.

Sąvokos

1.1. Administratorius – UAB „Pavirsk drugeliu“ įgaliotas darbuotojas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Pavirsk drugeliu“, į.k. 304777202, adresas Pramonės 5T Tauragėje, el. pašto adresas info@beautydrugs.lt.

1.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys pateikiami BEAUTYDRUGS svetainėje, registruojant Pirkėjo paskyrą.

1.5. Paskyra – tai prisijungimo prie BEAUTYDRUGS svetainės sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką BEAUTYDRUGS svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.6. Paslaugos – visos BEAUTYDRUGS svetainėje nurodytos Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių BEAUTYDRUGS svetainėje, pardavimą.

1.7. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; (ii) juridiniai asmenys.

1.8. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis BEAUTYDRUGS svetainėje bei savo Paskyroje.

1.9. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio BEAUTYDRUGS svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie BEAUTYDRUGS svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

1.10. Taisyklės – tai šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.12. BEAUTYDRUGS svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.beautydrugs.lt, valdoma UAB „Pavirsk drugeliu“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304777202, adresas korespondencijai – Trakėnų 23, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Tauragės filiale).

1.13. Partneris – tai asmuo, teikiantis prekes ar paslaugas UAB „Pavirsk drugeliu“; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

1.14. BEAUTYDRUGS paskyros – tai BEAUTYDRUGS paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose BEAUTYDRUGS aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

II. Asmens duomenys

Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui BEAUTYDRUGS svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.

Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo ir sutarties tinkamo įvykdymo tikslais, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (kai yra gautas duomenų subjekto sutikimas) laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

III. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

BEAUTYDRUGS svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB “Interneto vizija” serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prieigą prie duomenų turi tik UAB “Interneto vizija” įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų yra neįmanoma.

BEAUTYDRUGS svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, prisijungimo prie svetainės data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB “Interneto vizija” serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB “Interneto vizija” gali atlikti statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.

Asmens duomenų kaupimo ir tvarkymo tikslai:

teikti Jums kuo labiau personalizuotas paslaugas;
gerinti ir optimizuoti BEAUTYDRUGS svetainę;
pagerinti BEAUTYDRUGS svetainės paslaugas ir prekių pasiūlą pagal Jūsų pateiktą  informaciją ir nuomones;
tobulinti klientų aptarnavimą;
apdoroti sandorių informaciją;
tinkamai vykdyti sutartis su duomenų subjektais – tiekti prekes ir teikti paslaugas;
gerinti komunikaciją tarp Jūsų ir BEAUTYDRUGS;
vykdyti tiesioginę rinkodarą.
Jūsų nurodytas asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie specialius BEAUTYDRUGS pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas BEAUTYDRUGS pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą.

Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol turite galiojančią Paskyrą. Jūs galite bet kada panaikinti (uždaryti) savo Paskyrą BEAUTYDRUGS svetainėje, tačiau tokiu atveju nebegalėsime gauti Jūsų užsakymų šiuo komunikaciniu kanalu ir teikti Jums prekių, paslaugų.

Buhalterinės apskaitos dokumentai ir juose esantys Jūsų asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą (Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas “Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”).

Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Valdytojo naudojamame serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu BEAUTYDRUGS svetainė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu BEAUTYDRUGS svetainė yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus BEAUTYDRUGS svetainėje paskelbtų pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba pasibaigus teisėtam tikslui.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie BEAUTYDRUGS svetainės savo Paskyros Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam tapo prieinami BEAUTYDRUGS svetainėje, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Valdytoją.

Jeigu Valdytojas abejoja Pirkėjų pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik Valdytojo įmonės viduje,taip pat UAB “Interneto vizija”. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas UAB “Interneto vizija”, taip  pat jei jos padeda Valdytojui administruoti svetainę, vykdyti verslą, pristatyti Jums užsakytas prekes ar teikti paslaugas, jei šios šalys sutinka laikyti gautą informaciją konfidencialia ir nenaudoti kitais tikslais, kurie nenumatyti šiose taisyklėse.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, kai manome, kad būtina laikytis įstatymais nustatytų reikalavimų, išlaikyti svetainės politiką arba apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises, turtą.

Svetainėje surinkta ne asmeninė informacija apie lankytojus gali būti pateikta trečiosioms šalims rinkodarai, reklamai ar kitokiam naudojimui. Tokiu atveju Valdytojas kontroliuoja, kaip trečiosios šalys laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.

Pirkėjo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams, tik tokiems tikslams, kurie numatyti šiose taisyklėse, laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos dėl asmens duomenų perdavimo į ES ar kitas užsienio šalis.

Jei Jūsų asmens duomenis bus nutarta atskleisti kitiems gavėjams, nei nurodyta šiose taisyklėse, o taip pat jeigu bus nutarta Jūsų asmens duomenis pateikti į užsienio šalis, mes suteiksime Jums informaciją apie tokį atskleidimą tuo metu, kai rinksime atitinkamus Jūsų asmens duomenis ir kai gausime Jūsų sutikimą dėl tokio atskleidimo.

V. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

UAB “Interneto vizija” naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą:

„Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįdentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“

Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose taisyklėse numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės BEAUTYDRUGS funkcijos jam gali neveikti.

BEAUTYDRUGS svetainėje naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis BEAUTYDRUGS svetainės funkcijų gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. BEAUTYDRUGS svetainė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie BEAUTYDRUGS svetainės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų BEAUTYDRUGS svetainės Partnerį.

VI. Nepilnamečių asmenų apsauga

BEAUTYDRUGS svetainėje pirkti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų. Vaikų asmens duomenų BEAUTYDRUGS svetainė nereikalauja, jie yra nerenkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

VII. Informacija ir kitos duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę paprašyti ataskaitos apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis turi Valdytojas. Tokia ataskaita kartą per metus gali būti Jums teikiama nemokamai elektroniniu būdu. Jeigu pageidaujate ataskaitos popierinėje laikmenoje, Jūsų bus paprašyta atlyginti tokios ataskaitos parengimo išlaidų kompensacijos.

Jūs turite teisę pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją Jūsų asmens duomenyse, taip pat reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš Valdytojo duomenų bazės, o taip pat sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant galiojančių ir taikomų teisės aktų nuostatų.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir uždrausti naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą.

Norėdami pateikti savo prašymus, prašome kreiptis į Valdytoją elektroniniu paštu info@beautydrugs.lt.

Jūs turite teisę pateikti nusiskundimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo valstybinei priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VIII. Partnerių nuorodos

Savo nuožiūra Valdytojas gali paskelbti BEAUTYDRUGS svetainėje partnerių ar kitų trečiųjų šalių reklamą, pasiūlymus, akcijas, pateikiant nuorodas į atitinkamus internetinius puslapius. Šie partneriai ar trečiosios šalys turi nustatę savo privatumo politikas. Todėl Valdytojas neatsako už minėtų internetinių puslapių turinį ir Jūsų veiklą juose.

IX. Taisyklių/Privatumo politikos keitimas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti pakeistos Valdytojo sprendimu. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami BEAUTYDRUGS svetainėje. Todėl kviečiame Jus kartas nuo karto apsilankyti svetainėje ir peržiūrėti šių taisyklių redakciją.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu. Tokiu atveju nebegalėsime tvarkyti Jūsų asmens duomenų ir atitinkamai, Jūs nebegalėsite naudotis BEAUTYDRUGS svetainės paslaugomis.

Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės BEAUTYDRUGS svetainės teikiamomis paslaugomis, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

SUTIKIMAS

Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, ir patvirtinate, kad:

Jūs sutinkate pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono Nr.) bei neprieštaraujate, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarkytų internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu.
Jūs esate informuoti apie savo teisę susipažinti su UAB „Pavirsk drugeliu“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys tiesioginės rinkdodaros tikslu. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros BEAUTYDRUGS svetainėje bei kreiptis el. paštu info@beautydrugs.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
Jei Pirkėjas nepageidauja, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami BEAUTYDRUGS svetainėje tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@beautydrugs.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių su tiesioginės rinkodaros informacija. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

Paskutinis taisyklių paskelbimas: 2018 Gegužės 24 d.

Susisiekite su mumis:

Jei turite klausimų dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių/privatumo politikos, taip pat dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat jei norite susisiekti su mumis dėl Jūsų asmens duomenų, prašome rašyti elektroninį laišką elektroninio pašto adresu info@beautydrugs.lt .

* * * * *

Pranešimas apie autorių teises

Visa tekstinė informacija ir grafiniai atvaizdai, kurie yra svetainėje www.beautydrugs.lt (toliau Svetainė), yra UAB „Pavirsk drugeliu“ ir / arba jos tiekėjų nuosavybė.

Turinį iš Svetainės perspausdinti ar atkurti bet kokia forma (įskaitant vertimą) galima tik gavus raštišką leidimą iš UAB „Pavirsk drugeliu“.

Naudojant informaciją ir su ja susijusius grafinius atvaizdus, kurie yra Svetainėje, būtina vadovautis šiais nurodymais:

Nurodyti, kad autorių teisės priklauso UAB „Pavirsk drugeliu“.
Perspausdinant medžiagą iš Svetainės, nurodyti publikacijos šaltinį – Svetainę ir kitus informacijos šaltinius, kurie minimi turinyje. Jeigu medžiaga viešinama internete, būtina pridėti nuorodą į Svetainę.
Svetainėje esantis turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai gali būti naudojami tik informaciniais, nekomerciniais ir asmeniniais tikslais.
Svetainės turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai negali būti keičiami.
Svetainės grafiniai vaizdai negali būti naudojami atskirai, be šalia jų esančio teksto.
Svetainės turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai gali turėti netikslumų ar rašybos klaidų. Informacija Svetainėje atnaujinama reguliariai.

Sekmadienis,Pirmadienis,Antradienis,Trečiadienis,Ketvirtadienis,Penktadienis,Šeštadienis.
Sausis,Vasaris,Kovas,Balandis,Gegužė,Birželis,Liepa,Rugjūtis,Rugsėjis,Spalis,Lapkritis,Gruodis
Nepakankamas kiekis sandėlyje. Liko tik [max] vnt.
Add to WishlistPageidavimų sąrašasRemove Wishlist
Pirkinių krepšelis

Jūsų krepšelis tušias

Return To Shop

Pridėti pastabą Keisti pastabą
Preliminari siuntimo kaina
Pridėti nuolaidos kodą

Preliminari siuntimo kaina

Pridėti nuolaidos kodą

Nuolaidos kodas bus pritaikytas užsakymo patvirtinimo puslapyje.